Fritidsfisket i Sverige


Havs- och vattenmyndigheten publicerade nyligen rykande färsk statistik över fritidsfisket i Sverige 2013-2015. Enligt den fritidsfiskar ca 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 år varje år. Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden. Enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS fritidsfiskar dessutom ca 600 000-800 000 turister varje år när de besöker Sverige.

Totalt betalade svenskarna mellan cirka 7,5 och 14,9 miljarder kronor per år för sitt fritidsfiske under perioden 2013 till 2015. Utgifter för förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi stod för mellan cirka 2,6 och 3,6 miljarder kronor per år. Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap varierade från 4,8 till 11,3 miljarder kr per år.

Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, mellan 8 och 11 miljoner fiskedagar per år, medan fiske utmed kusterna och i havet ligger på mellan 3,2 och 4,7 miljoner fiskedagar per år.  Fångsten som behålls inom fritidsfisket uppskattas totalt till mellan 15 300 och 18 000 ton per år. Mellan 7 600 och 10 600 ton fångades i sjöar och vattendrag och mellan 5 800 och 7 700 ton fångades utmed kusterna och i havet.

Fritidsfisket i Sverige är alltså omfattande och av stor betydelse för såväl friluftslivet som samhällsekonomin, inte minst på landsbygden. Detta är viktig kunskap som förvaltande och främjande myndigheter kommer att ha stor användning för i sitt framtida arbete. Ytterligare kunskap behövs dock om utländska besökares fiske i Sverige och fisketurismens värde på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om den officiella statistiken på www.havochvatten.se/statistik-fritidsfiske